Auswahlhilfe Datentechnik

Technologie Anschluss geschützte Adern Überspannungsschutz Art.-Nr. Schutzart
Arcnet BNC 1 KoaxB-E2 FF-F 5082 43 4 Feinschutz
1 KoaxB-E2 MF-F 5082 43 2 Feinschutz
1 KoaxB-E2 MF-C 5082 43 0 Kombischutz
 
ATM RJ45 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Feinschutz
8 RJ45 S-ATM 8-F 5081 99 0 Feinschutz
 
Ethernet                bis Klasse 6A / EA RJ45 (PoE) 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Feinschutz
bis Klasse 6 / E RJ45 (PoE) 8 ND-CAT6/E-F 5081 80 2 Feinschutz
8 ND-CAT6/E-B 5081 80 4 Basisschutz
bis Klasse 5 / D RJ45 8 RJ45 S-ATM 8-F 5081 99 0 Feinschutz
10 Base 2 /
10 Base 5
BNC 1 KoaxB-E2 FF-F 5082 43 4 Feinschutz
1 KoaxB-E2 MF-F 5082 43 2 Feinschutz
1 KoaxB-E2 MF-C 5082 43 0 Kombischutz
 
FDDI, CDDI RJ45 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Feinschutz
8 RJ45 S-ATM 8-F 5081 99 0 Feinschutz
 
Industrial
Ethernet
RJ45 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Feinschutz
8 RJ45 S-ATM 8-F 5081 99 0 Feinschutz
Aderanschluss 20 LSA-B-MAG 5084 02 0 Basisschutz
2 LSA-BF-180 5084 02 4 Kombischutz
2 LSA-BF-24 5084 02 8 Kombischutz
 
Power over
Ethernet
RJ45 (PoE) 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Feinschutz
8 ND-CAT6/E-F 5081 80 2 Feinschutz
8 ND-CAT6/E-B 5081 80 4 Basisschutz
 
Token Ring RJ45 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Feinschutz
8 RJ45 S-ATM 8-F 5081 99 0 Feinschutz
BNC 1 KoaxB-E2 FF-F 5082 43 4 Feinschutz
1 KoaxB-E2 MF-F 5082 43 2 Feinschutz
1 KoaxB-E2 MF-C 5082 43 0 Kombischutz
 
RS232, V24 Aderanschluss 2 MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Kombischutz
4 MDP-4 D-24-EX 5098 43 2 Kombischutz
2 FDB-2 24-M 5098 38 0 Kombischutz
2 FDB-2 24-N 5098 39 0 Kombischutz
2 FRD 24 HF 5098 57 5 Feinschutz
4 MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Kombischutz
4 MDP-4 D-24-EX 5098 43 2 Kombischutz
4 ASP-V24T 4 5083 06 0 Feinschutz
Stecker 9 SD09-V24 9 5080 05 3 Feinschutz
15 SD15-V24 15 5080 15 0 Feinschutz
 
VG Any LAN RJ45 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Feinschutz
 
Voice over IP RJ45 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Feinschutz
 
4-adrige informations-
technische Systeme
RJ45 4 RJ45 S-E100 4-B 5081 00 1 Basisschutz
4 RJ45 S-E100 4-C 5081 00 3 Kombischutz
4 RJ45 S-E100 4-F 5081 00 5 Feinschutz